Stanovy institutu

Středoevropský institut P. T. de Chardina

stanovy občanského sdružení

Čl. 1.

Název a sídlo

Občanské sdružení “Středoevropský institut P. T. de Chardina” má sídlo v Brně, na adrese Lidická 19, Brno 602 00.

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) vědecká a výzkumná činnost, s cílem kriticky hodnotit a zkoumat myšlenky P. T. de Chardina,

b) popularizace interdiciplinárch pohledů na svět, dialogu teologie, filosofie a přírodních věd, díla P. T. de Chardina atp.,

c) publikační činnost, která by dílo významného myslitele dále popularizovala, hodnotila, interpretovala a aplikovala do dalších oblastí vědeckého i občanského života,

d) pedagogická a výchovná činnost v nejrůznějších formách s ohledem na východiska de Chardinovy filosofie výchovy,

e) podpora a aktivní uskutečňování širšího intelektuálního života s ohledem na výše zmíněné priority.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a) pořádané konference, kolokvia a symposia,

b) publikační odborná i popularizační činnost,

c) aktivní participace na výchovně vzdělávacích aktivitách,

d) vydávání tiskových zpráv, letáčků a publikací,

e) tvorba tematicky provázaných webových stránek.

Čl. 5

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze sdružení,

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

d) podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, k rukám výboru sdružení,

b) úmrtím člena sdružení,

c) zánikem sdružení,

d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6

Organizační uspořádání sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)schválila případné změny stanov,

b)zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu sdružení, případně tuto radu odvolala,

c)zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi,

d)schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,

e)schválila revizní zprávu,

f)určila koncepci činnosti sdružení na další období,

g)stanovila výši členských příspěvků,

h)schválila rozpočet sdružení na příští období,

i)zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,

j)rozhodla o přijetí řádných členů,

k)rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává rada. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí rada, který si volí ze svého středu ředitele, zástupce ředitele a tajemníka. Jejich funkční období se kryje s volebním obdobím rady. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi.

5. Jménem sdružení jedná jeho ředitel, případně zástupce ředitele.

Čl. 7

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. 8

Hospodaření sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Rada je povinna zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.


Kontakt

Středoevropský institut P. T. de Chardina